Výtvarné aktivity

Výtvarné aktivity

Probíhají v rámci vzdělávacího procesu v obou třídách mateřské školy. Rozvíjejí fantazii, představivost a kreativitu dětí pod vedením pedagogických pracovnic.

Předplavecká výuka

Předplavecká výuka

Je zajištěna pro přihlášené předškolní děti ve Sportovním klubu Radbuza Plzeň, rozvíjí a zdokonaluje plavecké dovednosti, rovnováhu, zlepšuje koordinaci pohybu, posiluje imunitní systém, zádové svalstvo a celkovou odolnost organismu.

Probíhá každý týden v úterý. Kurz hradí rodiče, dopravu ÚMO 10 Lhota.

Zdravé pískání – Hra na flétnu

Zdravé pískání – Hra na flétnu

Probíhá na obou třídách pod vedením pedagogických pracovnic.  Ve třídě Ferdů každé úterý dopoledne a ve třídě Broučků každý pátek dopoledne. Hra probíhá v menších skupinách, dle možností, zájmu dětí a organizace dne. 

Seznamování s anglickým jazykem

Seznamování s anglickým jazykem

Probíhá ve třídě předškoláků hravou formou pod vedením paní učitelky Vodicové.

Cvičení nás baví.

Cvičení nás baví.

Cvičení nás baví probíhá v rámci vzdělávacího procesu na obou třídách. Velké prostory obou tříd  umožňují dětem volnost a dostatečný pohyb, který je součástí zdravého životního stylu. Cvičení začíná zahřátím a průpravnými cviky, protažením a posílením  těla se zaměřením na jeho správné držení. Zlepšujeme také hod, skok, lezení. Využíváme různá tělocvičná náčiní a pomůcky. Pravidelné cvičení vede k rozvoji pohybových dovedností, posiluje horní i dolní končetiny, rozvíjí vytrvalost.

Mateřská škola je zapojena do programu Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky a ve spolupráci s Nadací sportující mládeže se každoročně účastníme SHMŠ.

 

Logopedická prevence a čtenářská pregramotnost

Logopedická prevence a čtenářská pregramotnost

Logopedická prevence a čtenářská pregramotnost je přirozenou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu na obou třídách. Rozvíjíme u dětí přirozenou komunikaci, podněcujeme řečové schopnosti a dovednosti. Ilustrace a říkanky jsou nedílnou součástí výchovy ke čtenářské pregramotnosti. Zdokonalují gymnastiku mluvidel, artikulaci a rozvíjejí slovní zásobu.

Program Přečti

Program Přečti

Naše mateřská škola se zapojila do programu PŘEČTI, kdy k nám bude pravidelně 1 x za 14 dní docházet naše čtecí babička. Právě díky pravidelnosti je zde otevřen prostor pro mezigenerační dialog dvou věkově odlišných skupin, které si vzájemně mohou hodně nabídnout. 

Program Mrkvička

Program Mrkvička

Mateřská škola se zapojila do celostátní sítě mateřských škol  se zájmem o kvalitní a stále se zlepšující zařazení ekologické ( environmentální) výchovy  do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výchovy a osvěty, státního programu EVVO (usnesení vlády ČR č. 652/2016) a metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních (č. j.  16745/2008).

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

V rámci rozšíření polytechnické výchovy pravidelně realizujeme projektové dny ve spolupráci s Malou technickou univerzitou. Projektové dny probíhají buď ve třídě nebo venku, činnosti vedou děti ke spolupráci a řešení problému, ke komunikaci, toleranci, k umění prosadit svůj názor i k umění počkat, rozvíjí pohybové a rozumové dovednosti, prostorovou orientaci, tvořivost a představivost.

MENU