dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. Mateřská škola Plzeň – Lhota, Ke Křížku 19, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
-Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů.
-Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy (školní jídelna)

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura školy
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby Školné, stravné – úřední deska
6. Identifikační číslo školy (IČ) 06034551
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty Údaje o rozpočtu – umo10.plzen.eu

ŠVP – k dispozici v šatnách obou tříd

Zřizovací listina

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Kontakty
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)
–       poštou
–       osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře Lze – vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ nebo zde stáhnout: Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek

Příhláška ke stravování – vydá ředitelka školy

Evidenční list dítěte – vydá ředitelka školy

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) – Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí do MŠ

Pověření k vyzvedávání

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční Zpráva 2019

MENU